Allmänna villkor

Allmänna villkor

1.​ ​Villkorens​ ​omfattning
Dessa villkor beskriver de allmänna villkor som gäller för avtal mellan operatören Global Telefoni Sverige AB, org nr 559103-4995 (som hädanefter hänvisas till som Operatören) och en juridisk eller fysisk person som är ett företag (som hädanefter hänvisas till som Kunden), avseende telekommunikationstjänster tillhandahållna av Global Telefoni Sverige AB till företag. Vid beställningen och upprättandet av en ny tjänst gäller dessa allmänna villkor som gäller för alla Operatörens tjänster och de tjänstespecifika villkoren som kundens specifika tjänst innebär. Dessa utgör tillsammans de villkoren som gäller för avtalet mellan Operatören och Kunden. Villkoren samt de övriga handlingar som utgör del av parternas överenskommelse, såsom specifikation, specialbestämmelser, Operatörens vid var tid gällande prislista, leveransbestämmelser samt säkerhetsåtgärder utgör tillsammans avtalet mellan Operatören och Kunden.

2.​ ​Avtals​ ​upprättande

Avtalet upprättas mellan Operatören och Kunden genom att Kunden beställer en av Operatörens telekommunikationstjänster genom att signera och återsända avtalet till Operatören, eller muntligen acceptera avtalet i en ljudinspelning som gäller som underlag för beställningen och avtalet.

Till samtliga av Operatörens tjänster tillkommer det tre (3) månaders uppsägningstid. Tjänsten skall alltså sägas upp minst tre (3) månader innan den avslutas och kan avslutas först vid slutet av bindningstiden.

3.​ ​Användning​ ​av​ ​tjänst

Kunden ansvarar för att utrustning som används för tjänsten uppfyller de krav som tjänsten kräver och för att utrustning som ansluts till telekomnätverket uppfyller de krav som lagstiftningen föreskriver från tid till en annan.

Mobilnätet som används för Global Telefoni Sverige ABs mobila tjänster har varierande täckning över landet. Global Telefoni Sverige AB kan inte garantera att täckning finns vid varje tillfälle på varje enskild plats. Täckningskartor för vägledning finns på hemsida. Tjänsten får endast användas av avsedd Kund för Kundens ändamål och inte vidarekopplas eller vidareförsäljas till tredje part. Kunden ansvarar för användningen av tjänsten. Kund får inte använda tjänst, eller låta annan part använda tjänst på ett sätt som orsakar skada, olägenhet eller svårighet för andra.

Vid användning av tjänsten i utländsk operatörs nät gäller de villkor som anges i avtalet endast vid besök hos utlandet. Med besök avses en period av vistelsen utomlands som inte överstiger 30 dagar. Vid utlandsvistelse som överstiger 30 dagar, förbehåller sig Operatören rätten att spärra tjänsten till dess att Kunden har avslutat sin utlandsvistelse. Operatören förbehåller sig rätten att spärra tjänst om misstanke finns för att tjänsten brukas av tredje part, används för att skada och ge upphov till olägenheter för andra eller missbrukas på annat sätt1.

Operatören förbehåller sig rätten att vid missbruk av tjänsten att vidta åtgärder utöver spärrandet av tjänsten, som påföljder till Kundens avtalsbrott. Kunden är inte berättigad till nedsatt pris för den tid dennes tjänst varit spärrad. Vid obehörig användning av tjänst skall Kunden hållas ansvarig för dess användning om Kunden inte meddelar Operatören inom 24 timmar från och med att tjänsten hamnat i obehörigs ägo.

Vid annan överträdelse är Kunden skyldig att meddela Operatör om överträdelse omedelbart och vidta åtgärder för att återställa eventuella skador förorsakade genom överträdelsen.

11. Tjänsten används för att förvränga eller obehörigen ta del av information. 2. Tjänsten används som växel eller för massutskick av SMS eller MMS. 3. Tjänsten används för att kränka Operatörs eller annan person (juridisk eller fysisk)s immaterialrätt, upphovsrätt eller används för att bryta mot Personuppgiftslagen.

4.​ ​Byte​ ​och​ ​avslutning​ ​av​ ​tjänst

Kund kan vid valfritt tillfälle under avtalets bindningstid uppgradera sin tjänst, men inte nedgradera tjänsten. Avslutande av tjänst ska ske på Kundens begäran, skriftligen via e-post eller muntligen i samtal med Operatörens kundtjänst. Kunden debiteras då för den resterande månadens tjänst och de tre (3) månaders uppsägningstid som gäller för samtliga tjänster Operatören tillhandahåller.

Operatören förbehåller sig rätten att under särskilda omständigheter, såsom ovanligt hög användning av tjänsten, otrevligt bemötande mot operatörens representanter eller liknande förutsättningar, säga upp tjänster gentemot kund. Vid avslutande av tjänst innan avtalets bindningstid har löpt ut är Kunden skyldig att betala det återstående beloppet för avtalets del av bindningstiden som inte löpt ut. Det återstående beloppet debiteras i en slutfaktura.

Operatören förbehåller sig rätten att överlåta, sälja eller på annat sätt lämna över ett befintligt
kundkontrakt till tredje part, fordringsägare eller köpare av kundavtal. Vid byte, överlåtande
eller sälj av kundavtal, fortsätter tjänst enligt ursprungligt kundavtal, med samma pris,
bindningstid och tjänstenivå som avtalat i ursprungligt avtal.

5.​ ​SIM-kort​ ​och​ ​portering

Ett SIM-kort för varje tjänst tillhandahålls Kunden från Operatören vid tecknandet av varje avtal. Operatören ska meddela Kunden om förväntat leveransdatum och tid för SIM-kortets leverans och dess aktivering. Om inget datum anges är Operatörens åtagande att leverera SIM-korten inom fem (5) arbetsdagar från och med att avtalet har tecknats, såvida inte särskilda omständigheter råder.

Operatören ansvarar för porteringen av Kundens befintliga telefonnummer om de i avtalet uppger att de vill flytta över sitt befintliga telefonnummer från en annan operatör till Global Telefoni. Global Telefoni lämnar reservation för dröjsmål med portering samt att porteringen inte går att genomföra. Kunden är medveten om att avtalet är bindande oavsett om porteringen från en annan operatör går eller inte går att genomföra. Operatören åtar sig att leverera SIM-kortet till Kund innan porteringen genomförs, samt att aktivera tjänsten inom 24 timmar från och med att numret har överlämnats till Global Telefoni. SIM-kortet är Kundens värdehandling. Om Kunden förlorar eller förstör sitt SIM-kort ersätter Operatören det med ett nytt SIM-kort på kundens förfrågan. Kunden debiteras för nytt SIM-kort enligt vid var tid gällande prislista.

Om SIM-kortet förlorar sin funktion på grund av tekniska skäl som Kunden inte kan råda över, ersätter Operatören SIM-kortet utan kostnad för Kunden. Operatören förbehåller sig rätten att vid begäran från Polismyndighet, stänga av eller begränsa SIM-kortets funktion.

6.​ ​Betalning

Kunden skall ersätta Operatören för nyttjandet av den tjänst de har avtalat om enligt det avtal Operatören och Kunden har upprättat. På samtliga priser och avgifter angivna tillkommer det mervärdesskatt. Betalningen sker löpande månadsvis enligt faktura under bindningstiden. Fasta och rörliga avgifter betalas i efterskott. Tjänster utan bindningstid regleras efter den aktuella prislistan för tjänsten. Operatören förbehåller sig rätten att ändra på den aktuella prislistan (som är tillgänglig på http://globaltelefoni.se) och åtar sig att dessförinnan meddela de berörda Kunderna om förändringen.

Betalning ska erläggas till det angivna Bank- eller Plusgirokonto som anges i fakturan, senast vid förfallodatumet som anges i fakturan. Vid dröjsmål med betalningen debiteras Kunden påminnelseavgift samt eventuell inkassoavgift om dröjsmålet är väsentligt. Operatören förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning eller väsentligt dröjsmål av betalning spärra eller begränsa Kundens tjänst. Operatören har även rätt att vid upprepade förseningar av betalning, spärra eller begränsa Kundens tjänst dagen efter förfallodatumet på Kunds faktura vid utebliven betalning.

Vid fel i fakturan ska Kund meddela Operatör skriftligen eller muntligen om detta omgående vid upptäckt, dock senast tio (10) arbetsdagar efter fakturadatum. Har Kunden en invändning mot fakturan ska detta också meddelas inom skälig tid, dock senast tio (10) dagar efter fakturadatumet. Om Kund inkommer med saklig invändning mot faktura eller avtal avhåller Operatören med påminnelseavgifter och inkassoåtgärder för det omtvistade beloppet. Det icke-tvistade beloppet skall dock betalas senast vid förfallodatumet för den aktuella fakturan. Global Telefoni Sverige AB samarbetar med arvato Finance AB (556495-1704) för inbetalning av Operatören fordringar. Betalning av fordringar till Operatören kan därför göras med friande verkan till arvato Finance AB:s konton angivna i fakturan.

7.​ ​Fel​ ​eller​ ​avbrott

Vid fel eller avbrott i tjänst orsakade av faktorer som Kunden inte kan åtgärda, som är av väsentlig betydelse för Kunden och dennes verksamhet har Kunden rätt till viss ersättning från Operatören. Ersättningen, om inget annat anges i avtalet, är ett belopp motsvarande Kundens fasta månadsavgift för tjänsten under tiden felet eller avbrottet varat. Planerade underhåll och driftsarbeten som meddelas till Kunden i god tid på förhand ger inte rätt till ersättning. Kunden ska vid felundersökning vara behjälplig till Operatören i att hitta anmälda fel, för att vara berättigad prisavdrag eller ersättning.
Har Kunden använt tjänsten på ett sätt som strider mot villkoren i punkt 3, är Kunden ansvarig för skadan som uppstår som en följd för användandet i strid med punkt 3. Om Operatör eller part som Operatör ansvarar för orsakar skada för Kunden, har Kunden rätt till skälig ersättning för den skada som uppstått.

8.​ ​Force​ ​Majeure

Part som förhindras från att upprätthålla sin del av avtalet på grund av omständigheter som är utanför Partens kontroll, som Part inte skäligen kunde förväntas ha kunnat räkna med och vars följder Parten inte skäligen kan förväntats att ha räknat med, undvikit eller övervunnit, hålls Part fri från betalningsansvar, vite och skadestånd till motpart. Omständighet som friar Part från skadestånd och betalningsansvar är bland andra: naturkatastrof av olika slag, myndighetsåtgärd, upplopp, strejk, avbrott i underleverantörers verksamhet, avbrott av elektricitetstillförsel, ändrad lagstiftning eller liknande omständighet. För att denna befrielse från betalningsansvar, vite och skadestånd ska gälla krävs att motpart underrättas inom 24timmar från och med att Part får reda på förhindrande omständigheten.

9.​ ​Tvist

Tvist ska i första hand lösas mellan Operatören och Kunden. Om lösning inte kan uppnås mellan de två tvistande parterna ska tvister avgöras av svensk allmän domstol, under svensk lag.

10.​ ​Villkorsändring

Operatören förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor för att möta ändrade omständigheter. Ändringarna ska finnas tillgängliga till allmänheten senast 30 dagar innan förändringen sker.